Tlačivá
 
  • ŽIADANKA OPRÁV SPOLOČNÝCH PRIESTOROV

Slúži k nahláseniu drobných opráv na spoločných častiach a zariadeniach – vyplnené tlačivo musí byť schválené a podpísané zástupcom vlastníkov v bytovom dome.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Tlačivo slúži pre nahlásenie zmeny poctu osôb užívajúcich byt.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • ODPOČTOVÝ DOKLAD

Slúži na odpis stavov SV , TÚV a ÚK na určených meradlách pri prevode vlastníctva bytu pre správnosť rozúčtovania nákladov za spotrebované média v byte pre jednotlivých vlastníkov – k odpočtu odporúčame prizvať technika spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. pre potvrdenie správnosti odčítania údajov.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • POTVRDENIE

Tlačivo je prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru. Správca vyhlasuje, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe  fondu prevádzky, údržby a opráv.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • ŽIADOSŤ O PREÚČTOVANIE PREPLATKU NA OSOBNÝ ÚČET

Tlačivo slúži na vrátenie preplatku z ročného vyúčtovania na bankový účet užívateľa. Tlačivo je potrebné vyplniť aj v prípade, že užívateľ platí mesačné preddavky z bankového účtu. Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF. 

  • ZMLUVA O POSKYTOVANÍ A VÝMENE ELEKTRONICKÝCH INFORMÁCIÍ

Zmluva o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb. Stiahnuť zmluvu vo formáte PDF.

  • Mandát pre SEPA inkaso 

Mandát pre SEPA inkaso. Stiahnuť mandát vo formáte PDF.


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií
 © 2010 - 2018 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 19.3.2019
 
    JMK media & productions, s.r.o.